Artikel 1 Definities

Taem.io, onderdeel van De Beste Koffie B.V., statutair gevestigd aan de Pim Mulierlaan te Heerenveen

de wederpartij van Taem.io

alle diensten die door Taem.io ten behoeve van Opdrachtgever worden uitgevoerd

een schriftelijke overeenkomst tussen Taem.io en Opdrachtgever ter zake het verrichten van diensten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst

Opdrachtgever en Taem.io

een werknemer van Opdrachtgever

het aangemaakte account voor een team van Opdrachtgever

het aangemaakte account voor een teamlid van een team van Opdrachtgever

leidinggevende van een team van Opdrachtgever

www.taem.io

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Taem.io en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Taem.io zijn aanvaard.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van zowel de website als de app van Taem.io. Door gebruik te maken van de website en/of de app, gaan Opdrachtgever, leidinggevenden en teamleden akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien een van voornoemde personen niet akkoord wenst te gaan met de algemene voorwaarden, dient deze zich te onthouden van het registreren en/of gebruikmaken van onze website of app.

2.3 Taem.io verwijst Opdrachtgever, leidinggevende en teamleden naar de privacyverklaring en deze algemene voorwaarden. Indien voornoemde personen akkoord zijn met deze documenten, is het vervolgens de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden en/of de Opdrachtgever op welke wijze teams en/of teamleden gebruikmaken van de website en/of app. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en/of haar leidinggevenden op een verantwoorde, niet-discriminatoire en nauwkeurige manier om te gaan met het gebruik van de website/app en de verkregen informatie.

2.4 Onze website, app en door ons opgestelde rapporten hebben enkel en alleen informatieve waarde ten behoeve van het verbeteren van het functioneren van teams, de binnen een organisatie aanwezige cultuur, motivatie en onderlinge communicatie. Op geen enkele wijze wordt deze informatie verstrekt voor medische, arbeidsrechtelijke of psychologische assessments doeleinden.

2.5 Persoonlijke rapportages die worden verstrekt aan de teamleden zijn vertrouwelijk. De teamleden zijn op geen enkele wijze verplicht deze individuele resultaten met andere teamleden, leidinggevende of Opdrachtgever te delen.

2.6 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Taem.io voor de uitvoering waarvan derden (dienen te) worden betrokken.

2.7 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepaling van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Taem.io en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Registratie

3.1 Bepaalde gedeeltes van onze website zijn toegankelijk zonder account of registratie. Om gebruik te maken van alle onderdelen van de website is het echter noodzakelijk een account aan te maken. Opdrachtgever en/of leidinggevende kan een account aanmaken. Individuele teamleden zullen zich afzonderlijk moeten registreren alvorens ze gebruik kunnen maken van onze website/app.

3.2 Bij het aanmaken van een teamaccount door Opdrachtgever en/of leidinggevende alsmede bij het aanmaken van persoonlijke accounts voor teamleden zullen wij bepaalde (persoonlijke) informatie opvragen. Met deze informatie gaan wij zorgvuldig om, op de wijze zoals beschreven in onze privacyverklaring.

3.3 Zowel voor het aanmaken van een teamaccount als voor het aanmaken van individuele accounts is het noodzakelijk een wachtwoord in te stellen. Dit wachtwoord moet zowel door Opdrachtgever/leidinggevende als door individuele teamleden volstrekt geheim worden gehouden. Indien het vermoeden bestaat dat een derde onbedoeld kennis heeft kunnen nemen of kennis heeft genomen van dit wachtwoord, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden via info@taem.io.

3.4 Indien bij ons het vermoeden bestaat van misbruik of een datalek bij een van de accounts, kunnen wij u verzoeken uw wachtwoord te wijzigen. Wij doen dit altijd door zowel een e-mail aan Opdrachtgever als een e-mail aan de eigenaar van het betreffende account te sturen. Bij twijfels over de echtheid van deze e-mail, kunt u contact opnemen met ons via eerdergenoemd e-mailadres. Tot aan wijziging van het wachtwoord kunnen wij op veiligheidsredenen besluiten het account tijdelijk te deactiveren.

 

Artikel 4 Informatie

4.1 Opdrachtgever verstrekt Taem.io tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Taem.io aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Taem.io worden verstrekt.

4.3 Indien door Opdrachtgever niet, niet tijdig, niet juist of onvolledig wordt voldaan aan een of meer van de in het vorige lid bedoelde verplichtingen, heeft Taem.io het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts komen alle financiële en andere gevolgen voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook in het geval Taem.io in verband daarmee tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

4.4 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat alle door Taem.io opgestelde rapportages over teams en/of teamleden gebaseerd zijn op aan Taem.io verstrekte informatie. De juistheid en accuraatheid van de rapportages zijn daarmee direct afhankelijk van de juistheid en accuraatheid van de door Opdrachtgever, leidinggevende en teamleden verstrekte informatie. Taem.io kan in geen geval verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid en accuraatheid van de aan haar in dit verband verstrekte informatie.

 

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst en betaling

5.1 Met het aanmaken van een teamaccount komt een overeenkomst tot stand tussen Opdrachtgever en Taem.io. Voordat u als Opdrachtgever een account aan kunt maken, zullen partijen overeenstemming moeten hebben bereikt over de voorwaarden van de dienstverlening door Taem.io. Deze voorwaarden zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden alsmede in de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

5.2 Nadat een teamaccount is aangemaakt, zal Opdrachtgever of een leidinggevende de mogelijkheid hebben teamleden aan het account toe te voegen. Het toevoegen van een teamlid kost een slot. De prijs per slot is opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst. Taem.io gaat ervan uit dat de persoon die toegang heeft tot het teamaccount en overgaat tot het aankopen van slots daar namens Opdrachtgever toe bevoegd is. Indien het aankopen van slots in het teamaccount door een onbevoegd persoon is gedaan, kan dit niet aan Taem.io worden tegengeworpen en is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de aangekochte slots.

5.3 Alle op de website, in het teamaccount en in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Taem.io heeft het recht om – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar de tarieven te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

5.4 Taem.io is, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10%  bedraagt. Taem.io zal het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtgever kan tot twee weken na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk ontbinden.

5.5 Na het aankopen van slots in het teamaccount, ontvangt Opdrachtgever een factuur. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.6 Na de vervaldatum is Opdrachtgever in gebreke en heeft Taem.io het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de Opdrachtgever bedragen elke keer EUR 100,- die ten laste van Opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve kosten van Taem.io.

5.7 Indien Opdrachtgever in gebreke is als bedoeld in artikel 5.6, heeft Taem.io de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling is geschied. In het bijzonder kan Taem.io alsdan tijdelijk de teamaccounts en individuele accounts deactiveren.

5.8 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Taem.io op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.9 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 6 Uitvoering overeenkomst

6.1 Belangrijke bepalingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst zijn opgenomen in de tussen Taem.io en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

6.2 Taem.io voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Alle diensten van Taem.io worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

6.3 Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Taem.io het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Taem.io zal dit in overleg met Opdrachtgever doen. Tae.io aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht.

 

Artikel 7 Annulering en opzegging

7.1 Het aanmaken van een teamaccount en de aankoop van slots (het toevoegen van teamleden) is een eenmalige opdracht aan Taem.io. Na de aankoop van slots hebben teamleden direct toegang tot de website en de app en kunnen zij starten met het assessment. Het is na aankoop niet mogelijk de aangekochte slots te annuleren. Terugbetaling van de aangekochte slots is niet mogelijk.

7.2 De toegang tot het teamaccount, de teamrapportage, de individuele accounts en de individuele rapportages blijft voortduren tot opzegging van voornoemde accounts. Vanzelfsprekend is het mogelijk alle voornoemde rapportages te downloaden en op te slaan in een eigen omgeving.

7.3 Met de aankoop van pulses wordt een zogenoemde duurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. De aangekochte pulses kosten 10 euro per gebruiker per maand. Opdrachtgever ontvangt hiervan elke maand een factuur, ter zake waarvan de betalingsvoorwaarden gelden als beschreven in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

7.4 Aangekochte pulses kunnen niet worden geannuleerd. Wel is het mogelijk de overeenkomst ter zake op te zeggen. Opzegging van deze overeenkomst kan tegen het einde van de kalendermaand waarbij een opzegtermijn van een maand in acht moet worden genomen. De opzegging moet schriftelijk naar Taem.io worden gezonden op info@taem.io.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Taem.io zich de rechten en bevoegdheden voor die Taem.io toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2 Modellen, methodieken, instrumenten en rapporten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Taem.io. publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan mag alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Taem.io.

8.3 Alle door Taem.io verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc. ten behoeve van Opdrachtgever, zijn te gebruiken door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Taem.io verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Taem.io openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

8.4 Taem.io behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever verkregen informatie en kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.5 Opdrachtgever vrijwaart Taem.io voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle informatie waarop de Privacyverklaring van Taem.io van toepassing is, heeft in ieder geval als vertrouwelijk te gelden.

9.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Taem.io gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Taem.io zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Taem.io niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst van enige schade hierdoor ontstaan.

 

Artikel 10 Gebruik website en app

10.1 Tenzij anders vermeld, liggen alle intellectuele eigendomsrechten van de website, de app en het aldaar beschikbare materiaal bij Taem.io.

10.2 Opdrachtgever, leidinggevende en teamleden hebben het recht gebruik te maken van de website en de app en informatie daarvan te downloaden enkel voor bedrijfsmatig en persoonlijk gebruik. voornoemd gebruik eindigt op het moment dat de overeenkomst tussen partijen eindigt en het teamaccount en de individuele accounts worden gedeactiveerd. Opdrachtgever draagt er alsdan zorg voor dat al het voornoemd verkregen materiaal zal worden vernietigd, met uitzondering van de persoonlijk verkregen rapporten op basis van de overeenkomst.

10.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat door haar werknemers zorgvuldig wordt omgegaan met het gebruik van de website en de app van Taem.io. Zorgvuldig gebruik houdt in ieder geval in dat geen schade wordt toegebracht aan de website of app, dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de toegang tot de website en app en dat er geen gebruik van de website en app wordt gemaakt die in strijd is met wettelijke bepalingen, illegaal of frauduleus is. Voorts dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat haar eigen hardware en software voldoende is beveiligd tegen virussen en hackers, en dat Opdrachtgever alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat via haar systemen de website of app van Taem.io door een virus of hacker wordt getroffen.

10.4 Indien Opdrachtgever voornoemde bepalingen niet in acht nemen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Taem.io dientengevolge lijdt.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Voor elke door Taem.io aanvaarde overeenkomst geldt dat sprake is van een inspanningsverbintenis. Taem.io kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Voorts kan Taem.io nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gehouden voor de wijze waarop Opdrachtgever omgaat met de door Taem.io opgestelde rapporten en eventuele beslissingen die Opdrachtgever op deze rapporten baseer.

11.2 Indien Taem.io volgens Opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, kan Taem.io slechts aansprakelijk worden gesteld wanneer zij door Opdrachtgever binnen een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld de verplichtingen na te komen en Taem.io dit alsnog verzaakt.

11.3 De totale aansprakelijkheid van Taem.io wegens wanprestatie of uit enige andere hoofde is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever aan Taem.io heeft betaald in het jaar waarin het schade toebrengende feit heeft plaatsgevonden. Hierbij geldt in ieder geval een maximum van EUR 2.000,- per gebeurtenis en EUR 10.000,- per jaar.

11.4 De aansprakelijkheid van Taem.io voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiele beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan het door Taem.io ter zake verzekerde bedrag. Indien Opdrachtgever schade lijdt die door een verzekering die zij heeft afgesloten wordt gedekt, is Taem.io voor die schade niet aansprakelijk.

11.5 De aansprakelijkheid van Taem.io voor (a) indirecte schade, (b) gevolgschade, (c) gederfde winst, (d) gemiste besparingen, (e) verminderde goodwill, (f) schade door bedrijfsstagnatie, (g) schade als gevolg van aanspraken van klanten of afnemers van Opdrachtgever, (h) schade als gevolg van loondoorbetaling bij ziekte, (i) schade door verlies, vernietiging of verminking van gegevens en (j) schade als gevolg van premieverhogingen van publieke en/of private verzekeringen is te allen tijde uitgesloten.

11.6 Taem.io is te allen tijde slechts aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekeraar wordt gedekt.

11.7 Taem.io aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van misverstanden dan wel onjuist overgekomen informatie bij mondelinge of telefonische communicatie.

11.8  Taem.io is niet aansprakelijk voor enige schade die (mede) het gevolg is van het niet nakomen door Opdrachtgever van verplichtingen rustend op Opdrachtgever op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan wel voortvloeiende uit gemaakte werkafspraken of op grond van toepasselijke wet- en/of regelgeving. Hieronder valt in ieder geval het op juiste wijze verstrekken van alle relevante informatie aan Taem.io.

11.9 Tussen partijen overeengekomen termijnen zijn nimmer fataal, tenzij uit deze algemene voorwaarden of uit de overeenkomst anderszins volgt. Bij overschrijding door Taem.io van een overeengekomen termijn, dient Opdrachtgever Taem.io derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor nakoming te stellen. Pas na het verstrijken van deze redelijke termijn zal Taem.io in verzuim kunnen verkeren.

11.10 Iedere aanspraak tot schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Taem.io vervalt indien Opdrachtgever de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd kenbaar heeft gemaakt bij Taem.io binnen 12 kalendermaanden nadat Opdrachtgever de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren.

 

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zullen partijen trachten deze in eerste instantie in der minne op te lossen. Indien dit onmogelijk is gebleken, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

12.2 Op elke overeenkomst tussen Taem.io en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 

Artikel 13 Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder Taem.io ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Maak kennis met het Taem

Meet the Team